اتصالات الکتریکی

اتصالات الکتریکی

اتصالات الکتریکی را مطابق با کدها و استانداردهای الکتریکی، و یا سایر الزامات مربوطه برقرار کنید.