نصب، جابجایی، نگهداری

نصب، جابجایی، نگهداری

نقشه نصب زمانی قابل طراحی می‌باشد که سایز و توان دیزل ژنراتور، نوع سیستم کنترل و کلیه متعلقات دستگاه مشخص شده باشد. در این بخش فاکتورهای مهم در نصب کاربردی و ایمن دستگاه توضیح داده می‌شود.