ویژگی ها و کاربردهای بار

ویژگی ها و کاربردهای بار

مولد ها و ژنراتور ها برای سه منظور کلی استفاده می‌شوند:

  • تأمین توان اصلی و پایه
  • عملکرد در حالت پیک لوپینگ (Peak Looping)
  • حالت آماده بکار (Standby)