جابجایی و نصب ATS

جابجایی و نصب ATS

تابلو ATS جهت تامین خودکار توان سیستم، از طریق دیزل ژنراتور، در زمان قطع شدن برق شبکه (Mains) بکار می‌رود. سیستم ATS موارد زیر را ارائه میدهد:

  • تشخیص قطع برق شبکه (اصلی)
  • جابجایی مسیر قدرت از شبکه به دیزل ژنراتور و بالعکس

سیستم ATS از کنتاکتورها و یک ماژول کنترل تشکیل شده است. ماژول کنترل بر روی کنترل پنل دیزل ژنراتور یا در یک سیستم اتوماسیون کنترل ساختمان نصب شده است. ATS در تابلوهای دیواری یا ایستاده نصب می‌گردد.