سیستم اگزوز

سیستم اگزوز

سیستم اگزور باید به نحوی طراحی شود، تا دود اگزوز را به نزدیکترین محل خروج ممکن هدایت کند. نباید به گازهای خروجی از اگزوز فرصت ورود به ورودی‌های هوا (پنجره‌ها، درها، شبکه‌های تهویه) داده شود.