اتصالات الکتریکی

ضریب توان ژنراتور

ضریب توان ژنراتور

ضریب توان ژنراتور

ضریب توان (Cos φ) بار متصل شده باید تعیین شود. تــوان‌های زیر ۰.۸ پس فاز (القایی) می‌توانند باعث اضافه بار شود. دیزل ژنراتور توان اکتیو نامی را تأمین کرده از ۰.۸ پس فاز تا ضریب توان واحد (یک) به بهترین شکل ممکن کار خواهد کرد. نصب تجهیزات مانند خازن‌ها جهت تصحیح ضریب و جلوگیری از ایجاد پیش فازی بسیار حائز اهمیت است. در صورت بروز پیش فازی، ناپایداری ولتاژ رخ خواهد داد و این موضوع ممکن است سبب ایجاد ولتاژ بیش از حد و مخرب شود. بطور کلی زمانی که ژنراتور در حال تغذیه بار باشد، هر گونه تجهیزات تصحیح می‌بایست خاموش باشد.

دیدگاهتان را بنویسید