مرکز آموزش

کنترل زاویه بار

کنترل زاویه بار

ضریب توان ماشین‌های سنکرون با تغییر جریان تحریک قابل تغییر است لذا می‌توان آن را در حالت فوق تحریک مانند یک خازن بکار برد. بدین صورت که ماشین توان راکتیو خازنی شبکه را مصرف می‌کند و توان راکتیو سلفی به شبکه تزریق می‌کند و در حالت زیر تحریک توان راکتیو سلفی مصرف کرده و توان راکتیو خازنی تولید می‌کند. بنا بر این می‌توان از این ماشین‌ها برای بهبود ضریب توان و تنظیم ولتاژ استفاده کرد. به این روش کنترل زاویه بار می‌گویند.

بلوک دیاگرام ژنراتور در حالت فوق تحریک و زیر تحریک - کنترل زاویه بار

شکل ۱۶-۳: بلوک دیاگرام ژنراتور در حالت فوق تحریک و زیر تحریک

همانطور که گفته شد ضریب قدرت یک ماشین سنکرون و در نتیجه جریان آرمیچر آن از روی تنظیم تحریک ماشین قابل تنظیم می‌باشد ( کنترل زاویه بار ). منحنی زیر رابطه بین جریان آرمیچر و جریان میدان در ولتاژ ثابت ترمینال و تحت قدرت حقیقی ثابت را بیان می‌کند و به منحنی V معروف است. البته جریان آرمیچر به ازای قدرت خروجی ثابت یک مقدار حداقل در ضریب قدرت یک دارد که با افزایش ضریب قدرت افزایش می‌یابد.

خط چین‌ها مکان هندسی ضریب قدرت‌های ثابت هستند. این منحنی‌ها نشان می‌دهد که با تغییر بار، جریان میدان چگونه باید تغییر کند تا ضریب قدرت ثابت بماند. نقاطی که در طرف راست منحنی هستند در ضریب قدرت واحد هستند هم عرض با نقاط دارای اضافه تحریک و ضریب قدرت پیش فاز می‌باشد و نقاط در طرف چپ کمبود تحریک و ضریب قدرت پس فاز را بیان می‌کند.

منحنی‌های v برای ژنراتور سنکرون

شکل ۱۷-۳: منحنی‌های v برای ژنراتور سنکرون

هنگام برداشتن بار مقدار افزایش ولتاژ باید معلوم باشد. زیرا عایق سیم پیچ‌ها باید بتواند این اضافه ولتاژ را تحمل کند.

وضعیت نهایی اتصال کوتاه و وضعیت پایداری تحت تنظیم ولتاژ می‌باشد.

عملکرد موازی یک ژنراتور با دیگر ژنراتورها بطور چشم گیری تحت تنظیم ولتاژ است.

در ماشین‌های کوچک تنظیم ولتاژ با بارگذاری واقعی بدست می‌آید ولی در ماشین‌های بزرگ با بارگذاری واقعی نمی‌توان تنظیم ولتاژ را انجام داد زیرا هزینه اتلاف توان خروجی بسیار زیاد است و همچنین توان ورودی بالا می‌باشد.

 

کنترل زاویه بار

برند های برتر دیزل ژنراتور

Sidebar
شروع به تایپ کنید تا مقالات مورد نظر به نمایش درآیند