اتصالات الکتریکی

دیزل ژنراتور و بارگذاری

دیزل ژنراتور و بارگذاری

دیزل ژنراتور و بارگذاری

در زمان برنامه ریزی سیستم توزیع الکتریکی، اطمینان یافتن از متقارن بودن بار اعمال شده به دیزل ژنراتور بسیار حائز اهمیت است. اگر بارگذاری بر یک فاز بسیار بیشتر از سایر فازها باشد، باعث ایجاد گرمای بیش از حد در سیم پیچی آلترناتور و عدم تقارن در ولتاژ خروجی فاز و آسیب احتمالی به تجهیزات ۳ فاز حساس متصل به سیستم خواهد شد.

مطمئن شوید که جریان هیچ فازی از جریان نامی ژنراتور فراتر نباشد. ممکن است برای اتصال به سیستم توزیع موجود، نیاز به سازماندهی مجدد سیستم توزیع باشد تا از رعایت پارامترهای بارگذاری اطمینان حاصل شود.

دیزل ژنراتور و بارگذاری

دیدگاهتان را بنویسید