سیستم روغن کاری

روغن موتور ژنراتور و مشخصات عملکردی آن

روغن موتور ژنراتور و مشخصات عملکردی آن

مشخصات عملکردی روغن موتور ژنراتور

روغن موتور ژنراتور

موسسه نفتی آمریکا (API)، انجمن آزمایش و مواد آمریکا (ASTM) و انجمن مهندسین مکانیک (SAE) سیستمی جهت طبقه بندی روان‌کارها تشکیل داده‌اند تا روغن‌های روان‌کاری و میزان عملکرد آنها را دسته بندی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید