بیمارستان زنان و زایمان ارومیه

از این پس بیمارستان زنان و زایمان ارومیه نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژه بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
مکان پروژه ارومیه
مدل دستگاه AC 1100
برند دستگاه کامینز
تعداد چهار دستگاه
سال خرید 1398