بیمارستان زنان و زایمان ارومیه

از این پس بیمارستان زنان و زایمان ارومیه نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت دیزل ژنراتور تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژهبیمارستان زنان و زایمان ارومیه
مکان پروژهارومیه
مدل دستگاهAC 1100
برند دستگاهکامینز
تعدادچهار دستگاه
سال خرید1398