کابل گیل راد شمال

از این پس کابل گیلراد شمال نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا ژنراتور و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.

نام پروژهکابل گیل راد شمال
مکان پروژهگیلان
مدل دستگاهAC 700
برند دستگاهکامینز
تعدادیک دستگاه
سال خرید1399