نرم افزارهای محاسبه

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ مصرف کننده

محاسبه توان ژنراتور بر اساس آمپر و ولتاژ

ولتاژ جریان تعداد فاز ضریب توان = KW KVA
1 phase 3 phase
1.0 0.8

0

0

دیدگاهتان را بنویسید