ویژگی ها و کاربردهای بار

بارهای نا متعادل

بارهای نا متعادل

بارهای نا متعادل

جریان‌های نا متعادل توسط تمامی خطاها به جز خطاهای سه فاز ایجاد می‌شود. خطاها معمولاً توسط حفاظت‌های مدار برطرف می‌شوند. هرنوع Failure در حفاظت‌های مجزا یا سایر کلیدهای قطع برق منجر به بروز یک جریان خطا شده که به ژنراتور متصل مانده است. در صورتیکه شرایط نا متعادل ادامه پیدا کند یا سطح جریان فاز منفی افزایش یابد، باید جهت زدن کلید قطع جریان دیزل ژنراتور اقدام شود.

بارهای نا متعادل

دیدگاهتان را بنویسید