مقالات آموزشی

سنکرون دیزل ژنراتور با PLC های DSE – قسمت چهارم

سنکرون دیزل ژنراتور با PLC های DSE - قسمت چهارم

سنکرون دیزل ژنراتور با PLC های DSE - قسمت چهارم

قسمت چهارم: کلیدهای قدرت برای سنکرون کردن

موازی کردن ۲ یا چند دیزل ژنراتور نیازمند این است که بسته شدن آنها در کمترین اختلاف فازی انجام شود. قابلیت سنکرون چک و تقسیم بار DeepSea می‌تواند بصورت دقیق اختلاف فاز را اندازه‌گیری کند و زمانی که در محدوده‌ی سنکرون شدن قرار گرفت در زمانی در حد میلی ثانیه دستور وصل کلید را می‌دهد. در هر صورت در واقعیت مقداری تأخیر به علت بسته شدن فیزیکی کلید وجود دارد که باید کمترین حد باشد و در زمان طراحی باید کلیدهایی باسرعت بالا در نظر گرفته شود.

انتخاب کلید برای سنکرون کردن دیزل ژنراتور

بطور معمول کلید برای سنکرون کردن و موازی کردن باید در ۵ سیکل ولتاژ بعد از دریافت سیگنال بسته شدن عمل کرده و بسته شود تا مطمئن شویم که فاز ولتاژها بعد از دستور وصل کلید زیاد تغییر نکرده است.

نکته:

  • زمان بسته شدن خود کلید و در صورت استفاده از رله‌های کمکی باید آنها نیز در زمان محاسبه شود. برای مثال رله‌های وصل کننده مورد استفاده در تابلوهای دیزل ژنراتور معمولاً زمان عملکرد ۱۰ تا ۲۰ میلی ثانیه دارند
  • اگر دارای کلید شبکه هستید که وضعیت تریپ شبکه را نمایش می‌دهد، پیشنهاد می‌شود که از یکی از رله‌های تریپ آن به ورودی “auxiliary mains failure” وصل کنید تا در صورت تریپ کلید شبکه کنترلر آگاه شود. این زمانی مهم است که دیزل ژنراتور موازی با شبکه کار می‌کند.

هشداراحتیاط!

  • از کلیدهای دستی جهت سنکرون دیزل ژنراتور نمی‌توان استفاده کرد. زیرا آنها زمان وصل مناسب را دارا نمی‌باشند.

کنتاکتورها

کنتاکتورها معمولاً به حد کافی برای موازی کردن سریع هستند اما در زمان خرید باید آن را حتماً چک کنید که سرعت کافی برای بستن در حالت سنکرون را دارا باشد

کلیدهای فنری شارژی

در کل کلیدهای فنری شارژی از کنتاکتورها سریع‌تر هستند.

کلیدهای فنری شارژی یک فنر بزرگ را داخل کلید شارژ می‌کنند و وقتی که نیاز است تا کلید قطع یا وصل شود، فنر آزاد شده و باعث بسته شدن کلید می‌شود.

کلیدهای هوایی

ACB‌ها معمولاً به‌اندازه‌ی کافی برای کارکرد موازی سریع هستند اما باید در زمان خرید کنتاکتورها حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به اندازه ی کافی سریع هستند.

کلیدهای عمل کننده بوسیله ی موتور

تعدادی از کلیدهای عمل کننده توسط موتور به علت زمان زیاد بسته شدن توسط موتور برای کاربرد موازی مناسب نیستند. در زمان خرید این نوع کلید حتماً سرعت وصل آن را چک کنید و مطمئن شوید که به اندازه ی کافی سریع هستند.

کلیدهای عمل کننده به‌صورت دستی

این کلیدها سرعت کافی و قابلیت جهت کارکرد سنکرون را دارا نمی‌باشند.

زمین کردن نول

زمانی که نول دیزل ژنراتور به زمین متصل می‌شود باید مواظب بود که جریان گردشی زمین در ژنراتور ایجاد نشود. این زمانی که چندین ژنراتور با هم و یا با شبکه موازی می‌شود خیلی مهم است و باید توجه شود.

سیم نول شهر بوسیله ی شبکه زمین شده است. اگر ژنراتور با شبکه موازی شود نول در دو جا زمین می‌شود، که یک حلقه ی زمین ایجاد می‌کند که در نتیجه ی آن جریان در حلقه به چرخش می‌افتد. برای جلوگیری از این حالت، می‌توان زمین نول را که در حالت موازی است بوسیله ی نصب یک کنتاکتور روی نول قطع کرد.

بصورت مشابه وقتی ۲ یا چند ژنراتور با هم موازی هستند، این خیلی مهم است که مطمئن شوید فقط یک نول در سیستم وجود داشته باشد. کنترل روی نول‌های زمین شده بوسیله ی DeepSea‌ انجام نمی‌شود. این کار را باید با یک کلید بیرونی معمولاً با رله‌های کمکی کلیدها انجام دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید