ویژگی ها و کاربردهای بار

ویژگی های بار

ویژگی های بار

ویژگی های بار

داشتن یک ارزیابی کلی از ویژگی های بار ضروری است، بنا بر این می‌بایست ماهیت و ویژگی های بار از طریق تحلیل داده‌ها تعیین شود. تجهیزات نصب شده باید لیست شده و دیوتی سایکل (Duty cycle) آنها مشخص شوند.

روش پیشنهادی جهت راه اندازی مولد و ژنراتورها باید مشخص شود تا ضریب توان و دیماند قابل ارزیابی و محاسبه باشد.

زمانیکه ضریب توان بارهای متفاوت محاسبه می‌شود، باید توان‌های اکتیو و راکتیو تفکیک شده و سپس بطور مجزا جمع شوند. جهت پیش بینی دقیق‌تر توان اکتیو و راکتیو می‌توانید در محاسبات از حالت پیک استفاده کنید.

ژنراتور انتخابی می‌بایست ظرفیت تأمین توان در حالت پیک را نیز دارا باشد. حتی اگر حالت پیک هر سال فقط چند ساعت معدود اتفاق بیافتد. افزایش بار در آینده نباید نادیده گرفته شود، چون ممکن است در آینده توان‌های مصرفی افزایش یابد، لذا می‌بایست افزایش‌های آتی نیز در محاسبات در نظر گرفته شود. طراحی‌ها می‌بایست در قبال افزایش و کاهش‌های احتمالی در مصرف کاملاً انعطاف پذیر باشد که قطعی برق به حداقل برسد. پیشنهاد می‌گردد دستگاهی با ۱۰ الی ۲۰ درصد توان بالاتر از توان پیک کاری انتخاب گردد.

ویژگی های بار

دیدگاهتان را بنویسید